Hà Nội, Việt Nam
(+84) 092 9876 620
hello@asialion.vn

Tài liệu phân tích thị trường MICE của Tổng Cục du lịch

MARKETING AGENCY DU LỊCH & XUẤT KHẨU QUỐC TẾ

Tài liệu trong chương trình Training của UNWTO lần thứ 8 năm 2014. Trong tài liệu này, chúng ta có những thông tin mô tả chung về:

  • Tổng quan thị trường MICE tại Việt Nam
  • Các điểm mạnh Việt Nam có cho thị trường MICE
  • Các điểm Việt Nam đạt được
  • Thách thức cho thị trường này

Đây là website thông tin được chia sẻ bởi Open Asia – Marketing Agency tiên phong thúc đẩy thị trường du lịch và xuất khẩu quốc tế. Để tham gia vào cộng đồng hỏi đáp, hỗ trợ thương mại quốc tế, vui lòng bấm vào đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *